(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„ Et non facere, facere est. – powstrzymywanie się od działania jest także działaniem”

Zakres terytorialny

Kancelaria Komornika Piotra Pietrasika znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa.

W chwili obecnej obowiązuje ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 

Zgodnie z art. 10 powyższej ustawy, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Siedziba Kancelarii Komorniczej nr XV Piotra Pietrasika w Łodzi znajduje się na obszarze Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.