1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

20.06.2024, 11:45 (Graniczna 21, Justynów)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2024-06-20 r. o godz 11:45 w sali D Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w
Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana (działka nr 1220)
położonej w Justynów, przy ul. Graniczna 21 stanowiącej własność dłużnika:

Druć Sebastian
ul. Graniczna 21
95-020 Justynów

Druć Liliana
ul. Graniczna 21
95-020 Justynów

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi nr LD1M/00038988/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 419.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi: 314.550,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie: 41.940,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 4188/18 na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż na konto komornika rękojmia musi wpłynąć na najpóźniej do dnia 19.06.2024 r.
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi również do
dnia 19.06.2024 r.
Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać operat
szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  

Ikona_format_pdf2