(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

14.02.2023, 11:00 (Poznańska 31/6, Łódź)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 lutego 2023 r. o godz 11:00 w sali nr D Sądu Rejonowego w dla Łodzi-Widzewa odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udział 1/2 w nieruchomości- lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Łódź, przy ul. Poznańska 31/6 stanowiącej współwłasność dłużnika:
KRÓL EWA
ul. POZNAŃSKA 31/6
93-134 ŁÓDŹ
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ŁÓDŹ nr
LD1M/00299892/5.
Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę 140.000,00 zł- udział dłużniczki oszacowany jest na kwotę 70.000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 52.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie: 7.000,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 41390/15 w kancelarii bądź na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż wpłaty można dokonać najpóźniej do dnia 13.02.2023 r. (w przypadku wpłaty
przelewem kwota musi zostać zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej do dnia 13.02.2023 r.)
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać operat
szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  

Ikona_format_pdf2