(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, ul. Tatrzańska 85/56 (26.11.2019, 10:30)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz 10:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi
Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udział 1/3 w nieruchomości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
położonej w Łódź, przy ul. Tatrzańska 85/56 stanowiącej własność dłużnika:
Matusiak Piotr
ul. Władsława Łokietka 3/15
47-100 Strzelce Opolskie
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi nr LD1M/00247573/4.
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 50.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi: 37.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie: 5.000,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 1003/18 na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż na koncie komornika wpłata winna zostać zaksięgowana najpóźniej do dnia
25.11.2019 r.
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać elaborat

szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   

Ikona_format_pdf2