(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, ul. Strykowska 97A (03.12.2019, 11:00)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz 11:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi
Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udział 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Łódź, przy ul. Strykowska 97A stanowiącej własność dłużnika:
Świech Monika
ul. Kosmonautów 4/18
93-540 Łódź
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi Środmieścia w
Łodzi o nr LD1M/00267535/2.
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 50.150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi: 33.433,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie: 5.015,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 14244/16 na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż na koncie komornika wpłata winna zostać zaksięgowana na rachunku komornika
najpóźniej do dnia 02.12.2019 r.
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać operat

szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   

Ikona_format_pdf2