(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, Leśmiana 1/32 (03.12.2019 11:30)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz 11:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi
Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udział 1/2 w nieruchomości-lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość
położonej w Łódź, przy ul. Leśmiana 1/32 stanowiącej własność dłużnika:
Kończak Zbigniew
ul. Bolesława Leśmiana 1/32
93-247 Łódź
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi nr LD1M/00201060/1.
Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 74.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi: 49.666,66 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie: 7.450,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 2126/18 na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż na koncie komornika wpłata winna zostać zaksięgowana najpóźniej do dnia
02.12.2019 r.
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej
nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   

Ikona_format_pdf2