(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 lodzpietrasikpiotr@pietrasikpiotr.pl

26.10.2017 10:00 (Nowosolna, Byszewy 98/5)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa – Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-10-26 r. o godz 10:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w
Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2437 m2
położonej w Nowosolnej, Byszewy (działka 98/5) stanowiącej własność dłużnika:
TVS Group Sp. z o.o.
pl. Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w
Łodzi nr LD1M/00216901/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 173.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi: 129.825,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie:  17.310,00 zł
Rękojmia powinna być wpłacona do sprawy o sygn. KM 30678/15 na konto Komornika:
49 1050 1461 1000 0090 6867 6775 ING Bank Śląski S.A. Łódź
z tym jednak zastrzeżeniem, iż wpłaty można dokonać najpóźniej do dnia 25 października 2017 r.
Rękojmię można wpłacić w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją; w tych też dniach można oglądać elaborat
szacunkowy tej nieruchomości znajdujący się w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  

Ikona_format_pdf2